W KATEGORII ROBOTNIKÓW

W kategorii ro­botników budowlanych udział kobiet jest wyraźnie niższy i to prawdopodobnie jest przyczyną zdecydowanie naszych nakła­dów czasu na zajęcia domowe. Jest jednak rzeczą charakterysty­czną, że robotnicy budowlani pracują dłużej w ogóle, zaś na­kłady czasu na dodatkowe prace zarobkowe są ponad dwukrot­nie wyższe. Z dotychczas omówionych danych Wyłania się ‚pewien ogól­ny obraz odmienności stylów gospodarowania czasem w poszcze­gólnych kategoriach społeczno-zawodowych. Mianowicie, stosun­kowo najmniejsza ilość czasu wolnego występuje w budżetach czasu rolników indywidualnych, największa zaś — w kategorii inteligencji technicznej. Inteligencja — w porównaniu z (innymi kategoriami społeczno-zawodowymi — charakteryzuje się zwię­kszonymi nakładami czasu na nauikę i samokształcenie, ale rów­nież wewnątrz tej warstwy rysują się dość wyraźne różnice; wy­datkowanie czasu na ten typ zajęć jest wśród inteligencji nie­technicznej wyraźnie wyższe niż wśród inteligencji technicznej.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.