Witaj!

Blog poświcony jest zagadnieniom z kategorii biznesu i ekonomii, wpisy dotyczą rachunkowości i finasow. Jeśli więc interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do śledzenia bloga!

Witaj!

Blog poświcony jest zagadnieniom z kategorii biznesu i ekonomii, wpisy dotyczą rachunkowości i finasow. Jeśli więc interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do śledzenia bloga!

Witaj!

Blog poświcony jest zagadnieniom z kategorii biznesu i ekonomii, wpisy dotyczą rachunkowości i finasow. Jeśli więc interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do śledzenia bloga!

Witaj!

Blog poświcony jest zagadnieniom z kategorii biznesu i ekonomii, wpisy dotyczą rachunkowości i finasow. Jeśli więc interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do śledzenia bloga!

Witaj!

Blog poświcony jest zagadnieniom z kategorii biznesu i ekonomii, wpisy dotyczą rachunkowości i finasow. Jeśli więc interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do śledzenia bloga!

 

WE WSZYSTKICH KATEGORIACH

We wszystkich trzech wy­różnionych kategoriach respondentów najmniej czasu wolnego zanotowano w typowy dzień powszedni, nieco więcej — w so­boty, a zdecydowanie najwięcej — w niedziele. Ta ogólna pra­widłowość wystąpiła w obu porównywanych badaniach budżetu czasu.Zarazem jednak materiał empiryczny zamieszczony w tab.  ujawnia istnienie dwóch dodatkowych prawidłowości:im mniej jest czasu wólnego, tym większą jego część wy­korzystuje się w ramach trzeciego układu;im więcej jest czasu wolnego, tym większą jego część wy­korzystuje się w ramach drugiego Układu.Wykorzystywanie czasu wolnego w ramach pierwszego ukła­du. jest natomiast w przybliżeniu stałe w tym sensie, że podobna jogo część (eik. 1/3) wiąże się z zachowaniami charakterystycz­nymi dla pierwszego układu, w zasadzie niezależnie od rzeczy­wistej ilości tego czasu w budżecie czasu.

CZYNNIK EKOLOGICZNY

Można by zresztą tę tezę odwrócić i stwierdzić, iż poziom dominacji trzeciego układu we wzorze czasu wolnego odzwierciedla stąpień urbanizacji środowiska, w którym jedno­stka przebywa. Jeśli spojrzy się z tego punktu widzenia na oma­wiane dane, to wówczas należałoby uznać udział trzeciego ukła­du we wzorze wykorzystywania wolnego czasu przez mieszkań­ców wsi za wskaźnik poziomu społecznej urbanizacji wsi, zjawi­ska niejednokrotnie omawianego w naszej literaturze socjologi­cznej .Być może jednak czynnik ekologiczny ma tutaj znaczenie po­średnie, natomiast bardziej bezpośrednich determinant należa­łoby poszukiwać w poziomie rozbudzenia indywidualnych po­trzeb i aspiracji z jednej strony oraz obiektywnych możliwości ich zaspokojenia z drugiej strony. Na przykład fakt, iż we wzo­rze mieszkańców wsi drugi układ czasu wolnego ma znaczenie marginalne jest prawdopodobnie w dużej części skutkiem zna­cznie uboższej — w porównaniu z miastem — sieci lokalnych instytucji czasu wólnego, a także słabo zróżnicowanej i mało atrakcyjnej oferty wypoczynkowej.