MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA

„Mechanizacja i automatyzacja” ma jednak w sferze zarzą­dzania od odegrania także inną, chyba praktycznie, na dziś, waż­niejszą rolę: odciążania pracowników biurowych od prac najbar­dziej powtarzalnych, najmniej wymagających podejmowania każ­dorazowych decyzji, zrutynizowanych i nie wymagających pra­wie żadnych kwalifikacji intelektualnych — takich jak „księgo­wanie” już „zadeklarowanych” dowodów rachunkowych, fakturo­wanie, obliczanie list płac itp. Według zgodnej opinii znawców ten typ czynności absorbuje w krajach najbardziej rozwiniętych i dysponujących najdoskonalszym sprzętem główną część czasu pracy komputerów. „Najwięcej zwykłych zastosowań kompute­rów w przedsiębiorstwach należy do następujących rodzajów: fak­turowanie, księgowość materiałowa, księgowość finansowa i spra­wy osobowe. Jeżeli się te rodzaje zastosowań rozumie szeroko,… obejmują one prawdopodobnie co najmniej 90% pracy wykony­wanej obecnie przez komputery, zainstalowane w przedsiębior­stwach” .

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.