Category: Technika i zarządzanie

ISTOTNY AUTORYTET

Skoro istotny autorytet jest ugruntowany w świadomości pod­władnych, to zdobywa się go tylko w stosunku do określonego grona ludzi. Jeśli zespół rozrasta się stopniowo, nowo włączeni do zespołu jego członkowie z reguły jednak łatwo przyswajają so­bie stosunek do kierownika, który przeważa wśród dawniejszych członków. Sytuację podobną do autorytetu może wytworzyć życzliwość podwładnych dla przełożonego, będąca często ich reakcją na jego życzliwość stwierdzaną czynnie.W języku angielskim władza, szczególnie władza legalna, a więc posz­czególny przypadek możności kierowania, mianowicie uprawnienie do kie­rowania, nosi nazwę authority.Szczególnie wyraźnie występuje to u A. Etzioniego [1961, s. 15], gdy określa on authority jako „legalną siłę (legitimate power). Podobne zna­czenie ma francuskie słowo autorite. Silny wpływ literatury zachodniej na naszą powoduje niekiedy w naszym piśmiennictwie mylenie z sobą władzy i autorytetu. Tak się stało np. w przekładzie artykułu Engelsa o władzy [Marks 1949, t. I, s. 597—600].

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.

SYTUACJA KIEROWNIKA

Niektórzy autorzy anglosascy wyraźnie skądinąd odróżniają rzeczy­wistą władzę (power) i uprawnienie do wykonywania władzy (authority) [Gross 1964, s. 154—155]. Gross powołuje się przy tym na jeszcze szersze od naszego określenie rzeczywistej władzy dane przez M. Follet („zdol­ność powodowania, żeby coś się stało”). Inne — na ogół zgodne z na­szym — określenia władzy znane z literatury oraz dalsze uwagi o władzy, szczególnie o jej „dwukierunkowości” zob. [Zieleniewski 1967a, s. 386—387]. Pelz [1966, s. 203—209] przedstawia interesujące wyniki swych badań, które wykazały, że autorytet przełożonego wobec podwładnych za­leży m. in. od autorytetu, jakim ten przełożony cieszy się u swych zwierz­chników, a N. Mouzelis [1967, s. 111] zwraca uwagę na to, że podobne okoliczności (wpływ pozycji kierownika wobec jego zwierzchników na je­go wydajność) stwierdzili też N. Maccoby i N. Morse w książce pt. Pro- duction, Supervision and Morale in an Office Situation, Ann Arbor 1950. Rozpatrując sytuację kierownika w zespole nie należy jednak nigdy zapominać, że każdy człowiek pełni zarówno rolę kierow­nika, jak i podwładnego.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.

PRACUJĄC W INSTYTUCJI

Nawet osoby pracujące w instytucji na najniższych szczeblach hierarchii władzy (nie mające w danej instytucji żadnych podwładnych) powodują lub mogą powodować zgodnie ze swym zamierzeniem działania innych ludzi (np. w ży­ciu społeczno-politycznym albo w gronie przyjaciół, w rodzinie itp.). I nawet ci, którzy w hierarchii władzy stoją na najwyż­szych szczeblach pełnią nie tylko własną wolę, lecz muszą (w de­mokracji na podstawie norm prawnych, a w ustrojach niedemo­kratycznych na podstawie mechanizmów faktycznych) liczyć się z wolą innych ludzi.Zauważa to m. in. W. Bogolepow pisząc: „W każdym działaniu zespo­łu i poszczególnego człowieka z reguły zawarte są zarówno elementy kie­rowania, jak i wykonania. Każdy organ, każda instytucja zawsze jest jednocześnie częściowo kierowniczą i częściowo wykonawczą” [Organizacija i uprawieni je 1968, s. 49].

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.

KWALIFIKACJE I OBOWIĄZKI

Co więcej — kierownictwo pełni w stosunku do wykonawców rolę wprawdzie niezmiernie ważną, ale w istocie rzeczy, jak to nazwał J. Lutosławski [1959, s. 7], służebną. Nie po to wykonuje się zlecenia kierowników, by mieli oni kim i czym kierować, lecz po to się kieruje, by jak najsprawniej mogły być spełniane żąda­nia wykonawców. „Chociaż na pierwszy rzut oka zarządzanie gó­ruje nad wykonaniem, „kieruje” nim, to w ostatecznym rachunku interesuje nas nie zarządzanie, lecz wykonanie; zarządzanie wy­stępuje więc nie w roli czynnika podstawowego, lecz pomocni­czego” [Organizacija i uprawlenije 1968, s. 50],Przez długi czas poświęcano niemało wysiłków, próbom okreś­lania cech psychicznych, które powinny charakteryzować „dobre­go kierownika”. Próby te na ogół nie dają wyników. Zdaniem Z. Pietrasińskiego [1962, s. 31] „nie ma właściwie specjalnego, od­rębnego i jednolitego typu osobowości przywódcy… Co więcej — nawet istnienie odrębnych zdolności kierowniczych okazało się wątpliwe”. Inne źródła w tej sprawie — por. [Zieleniewski 1967a, s. 396].

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.

MIMO NIEPOWODZENIA

Mimo niepowodzenia starań o określenie wykazu cech osobowości jed­noznacznie predestynujących ludzi na stanowiska kierownicze, nie ustają próby zestawienia wykazu takich cech. Badania idące w tym kierunku (chyba nie rokującym wiele nadziei) prowadzi się nadal i w Polsce, i za granicą. Tak na przykład ostatnio M. Raczyński i Z. Tyrka pracujący pod kierunkiem J. Kwejta rozpatrywali auto-opinie (nielicznej zresztą) grupy kierowników w tej sprawie. Otrzymano spis porządkujący te cechy w na­stępującej kolejności (według ich znaczenia); „inteligencja, współdziałanie, wytrwałość, odpowiedzialność, energia, zrównoważenie, dobra kondycja psychiczna i fizyczna, wzbudzanie zaufania, partyjność (pojmowana jako oznaka zaangażowania społecznego), samokontrola, odwaga, elastyczność, niezależność, oryginalność, dominacja, agresywność” [Raczyński… 196&, s. 29].

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.