Category: Technika i zarządzanie

PODOBNE OKREŚLENIE

Podobnie określa kierowanie także Kurnal [1969]. Poza określeniami wskazanymi w lekturze obowiązkowej [Zieleniewski 1967a, s. 382—384] warto tu zwrócić uwagę na niedawno opublikowane sfor­mułowanie: „Kierowanie to wysiłki ze strony jednej osoby (kierownika), zmierzające do wpłynięcia na zachowanie się, postawę, przekonania lub wartości innej osoby lub osób (podwładnych) w kierunku określonych zadań w danej sytuacji” [Richards 1966, s. 135],W określeniu kierowania ludźmi trzeba było podkreślić, że cho­dzi w nim nie o spowodowanie jakiegokolwiek zachowania się kierowanych, lecz właśnie o spowodowanie ich działania, czyli zachowania się dowolnego, niezależnie od tego, czy człowiek kie­rowany przez kogoś innego wybiera spośród swego zachowania się po prostu dlatego, że ten sposób zachowania się jest mu osobiście przyjemny, czy też chce się tak zachować, choć wolałby inaczej, bo działając „pod przymusem” sam dowolnie wybiera „mniejsze zło”.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.

KIEROWANIE ZESPOŁEM

W świetle tego ,wykonywanie przemocy fizycznej” jest wprawdzie kierowaniem w znaczeniu ogólnym, ale nie jest kiero­waniem w węższym znaczeniu. Silniejszy zapaśnik kładąc słabsze­go przeciwnika „na obie łopatki” sprawia wprawdzie, że słabszy znajdzie się w pozycji zgodnej z zamiarem silniejszego, ale nie, że słabszy działa zgodnie z zamiarem silniejszego. Wrócimy do tej sprawy niżej (5.3.2.).Na kierowanie zespołem składa się regulowanie splotu dzia­łań zespołu (kierowanie zespołem jako całością) i regulowanie po­szczególnych pasm działania członków zespołu ze względu na ich splatanie w całość (organizowanie i koordynowanie wewnętrznych stosunków w zespole). Kierowanie zespołem nie jest więc wpraw­dzie tylko sumą czynności kierowniczych, wykonywanych w sto­sunku do poszczególnych jego członków, niemniej przeto w wy­konaniu (czyli poza preparacją) sprowadza się pod względem tech- niczym do kierowania poszczególnymi członkami zespołu.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.

KOORDYNACJA PASM DZIAŁANIA

Do koordynacji pasm działania w zharmonizowany i jednolicie skie­rowany splot działań można bowiem doprowadzić tylko przez od­działywanie na poszczególne pasma działań, składające się na ten splot. Kierowanie, a także zarządzanie (5.1.5.) jest przypadkiem poszczegól­nym zarówno działania, jak i sterowania. Właśnie dlatego że tak jest, aparat pojęciowy ogólnej nauki o sterowaniu (cybernetyki) tak dobrze się nadaje do uogólnionych, a zarazem matematycznie uściślonych rozważań o zarządzaniu.Nadzwyczaj udatną próbę takiego zastosowania cybernetyki do zupeł­nie konkretnych zagadnień organizacji przedsiębiorstwa budowlanych i za­rządzania nimi zrobił J.W. Gościński [1968]. Napisana przez niego książka jest przy tym wzorem zrozumiałego i jasnego przedstawienia złożonych zagadnień.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.

ZGODNIE Z POGLĄDEM

Trzeba się wprawdzie zgodzić z poglądem autora wypowiedzianym w rozmowie z piszącym te słowa, że niezmiernie wysoki stopień złożoności rzeczywiście funkcjonujących przedsiębiorstw [tamże, s. 34] stawia w nie­których przypadkach pod znakiem zapytania możliwość bezpośredniego przenoszenia cybernetycznych uogólnień do praktyki przemysłowej: nie­mniej jednak w zasadzie każde zdanie prawdziwe dotyczące sterowania, jeżeli zostało sformułowane adekwatnie, czyli jeśli jest prawdziwe dla wszystkich poszczególnych przypadków sterowania (i tylko dla nich), jest prawdziwe także w stosunku do zarządzania. (Oczywiście twierdzenie to jest nieodwracalne, nie każde bowiem szczegółowe zdanie, które orzeka coś prawdziwego o zarządzaniu, jest prawdziwe w stosunku do wszystkich przypadków sterowania). Cybernetyka bardzo spopularyzowała w ostatnith latach termin ste­rowanie. Niektórzy używają go w tym znaczeniu, w którym i my go tu stosujemy, lub nawet jeszcze szerzej w znaczeniu nadanym przeze mnie [Zieleniewski 1961b, s. 39] terminówi „oddziaływanie” (zob. też wyżej). Tak na przykład M. Mazur [1961, s. 177] określa sterowanie jako „wpły­wanie na dowolne zjawisko” (gdzie „dowolne” oznacza oczywiście „jakie­kolwiek”).

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.

ZASTĄPIENIE TERMINU

Zastąpienie terminu „kierowanie w szerszym znaczeniu” termi­nem „sterowanie” może być uzasadnione tym, że w technice słowo „kie­rowanie” bywa rozumiane w znaczeniu nadawania „fizycznego” kierunku (np. „kierować strumień płynu” w prawo albo w lewo. Niektórzy psycho­logowie, jak to stwierdził prof. E. Geblewicz w referacie wygłoszonym w maju 1968 r. „sterowanie” wykonywane przez ludzi nazywają „stoso­waniem technik społecznych”). Inni autorzy, np. L. Mayre, por. [Zieleniewski 1967a, s. 381], kierowa­niem nazywają określenie ogólnego kierunku, sporządzanie ramowej in­strukcji dla sterującego oraz dostosowywanie w razie potrzeby sposobu działania do zmienionych warunków, podczas gdy sterowanie to dla nich wywieranie na zdarzenia wpływu pożądanego dla utrzymania kierunku zmiań zdarzeń, wytyczonego przez kierującego. Pomijając liczne inne róż­nice znaczenia terminu „sterowanie”, występujące głównie u pisarzy tech­nicznych — por. [Mazur 1961, s. 175—178], zwróćmy jeszcze tylko uwagę na pewne zazębienie się terminologii Mayre’a z uwagami O. Langego [1965b, s. 22] o stosunku między kierowaniem ą regulowaniem.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.