Category: Społeczeństwo, praca, czas

PODLEGANIE BADANIU

Wprawdzie badaniu podlega tutaj tylko jeden wymiar tej rze­czywistości, a mianowicie wymiar czasowy, ale zarazem dane na ten temat traktuje się zazwyczaj jako wskaźniki petwnych szerszych zjawisk. W niniejszym opracowaniu dane z budżetu czasu są traktowane jako wskaźniki zachowań społecznych czło­wieka; zachowań, które z kolei odzwierciedlają dążenie człowie­ka do zaspokojenia Określonych potrzeb. Wymiar czasowy zaspokajania różnorodnych potrzeb warun­kowany jest pewnymi czynnikami zewnętrznymi, które kształ­tują strukturę budżetu czasu człowieka. Do czynników takich należałoby zaliczyć w pierwszym rzędzie wymiar czasu pracy, liczbę dni wolnych od pracy, a także sposób organizacji czasu pracy, a więc cały kompleks spraw związanych z uprawianiem pracy zawodowej.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.

NIEZALEŻNE CZYNNIKI

Czynniki te są w zasadzie od jednostki nie­zależne, a zarazem w istotny spoisób warunkują nie tylko bud­żet czasu osób zawodowo czynnych, ale także osób pozostają­cych z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Podobnie istotną rolę odgrywa również czas nauki w szkole i sposób jego organizacji.Nie są to jednak jedyne ważne czynniki, kształtujące z ze­wnątrz budżet czasu człowieka. Również istotne dla możliwie wyczenpującej diagnozy wydaje się uwzględnienie takich przykła­dowo kwestii, jak stopień nasycenia gospodarstw domowych od­biornikami telewizyjnymi ozy samochodami.Można więc ogólnie powiedzieć, że dążenie do sformułowania możliwie wyczerpującej diagnozy wzorów wydatkowania czasu powinno obejmować pewien zesitaw istotnych — z punktu wi­dzenia celów diagnozy — wskaźników egzogenicznych, objaśnia­jących strukturę budżetu czasu populacji.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.

ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI

Obok owych wskaźni­ków egzogenicznych powinny być skonstruowane — do celów diagnostycznych — wskaźniki endogeniczne. Wskaźniki te — jak już wcześniej stwierdzono — można budować w dwóch wy­miarach. Po pierwsze, na poziomie jednostkowym (mikrospołecznym) — i wówczas podstalwą budowy tych wskaźników są dane z badań budżetów czasu. Po drugie, na poziomie populacji (makrospołecznym) — i wówczas podstawą budowy tych Wskaźni­ków są dane dotyczące bilansu czasu określonej populacji.Zgodnie z przyjętymi w tej pracy założeniami teoretyczny­mi skonstruowane wskaźniki diagnostyczne powinny opisywać nakłady czasu przeznaczone (przez jednostkę lub populację) na zaspokojenie następujących typów potrzeb:biologicznych,instrumentalnych, którym towarzyszą motywacje zarobko­we,instrumentalnych, którym towarzyszą motywacje niezarobkowe,Jak już wielokrotnie wspomniano, dotychczas stosowane narzę­dzi badawcze nie są na tyle czułe, aby można było za ich pomocą precyzyjnie pomierzyć nakłady czasu.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.

PODSTAWA FORMOWANIA WNIOSKÓW

Podstawą do formułowania tych wniosków są empiryczne wartości wskaźników gospodarowania czasem. Zgodnie z wcześ­niejszym tokiem rozumowania przedstawiono poniżej podstawo­we rodzaje tych wskaźników. Zaproponowany tutaj zestaw podstawowych wskaźników’ dia­gnostycznych może być uzupełniony pewnymi dodatkowymi wslkaźnikami, które w sposób bardziej szczegółowy opisywałyby mśi aspekty gospodarowania czasem, które szczególnie interesują gadacza. Takim dodatkowym aspekrtem może być np. wpływ ^motoryzacji indywidualnej na zmiany we wzorach gospodaro­wania czasem, albo też wpływ mechanizacji prac w rolnictwie na budżet czasu ludności wiejskiej itp. Niemniej jednak owe do­datkowe punkty widzenia powinny także uwzględniać wskaźniki zaproponowane w powyższym zestawieniu, jeśli diagnoza miała­by mieć charakter możliwie wyczerpujący.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.

WARTOŚĆ EMPIRYCZNA

Wartości empiryczne konkretnych wskaźników można rozpa­trywać w rozmaitych kontekstach, w zależności od celów sta­wianych przed diagnozą społeczną. W fig. 1 wymieniono cztery, jalk się wydaje podstawowe, wymiary diagnozy. A więc po pier­wsze — wymiar historyczny. Stosujemy go wówczas, gdy prag­niemy sformułować wnioski o zmianach w budżecie czasu w ja­kimś okresie czasu. Na przykład polityka społecznego może in­teresować informacja, jalkie zmiany nastąpiły w ilości czasu wod­nego robotników w ciągu ostatnich dziesięciu lat, albo też jaką część budżetu czasu zajmuje czas pracy obecnie i jaką zajmował w roku 1950. A więc formułowanie diagnoz w wymiarze historycznym jest w istocie por ówn y w a n lem wartości empirycznych tego samego wskaźnika w dwóch (łub więcej) punktach czaso­wych

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.