Category: Społeczeństwo, praca, czas

JEDNOSTKA OBSERWACJI

Ale jednak im krótsza jest jednostka Obserwacji, tym mniej szans na to, aby budżett czasu był reprezentatywny dla całego repertuaru zajęć wykonywanych przez respondenta” .Tymczasem w badaniach, które mają pełnić funkcje diagno­styczne, chodzi z reguły o możliwie kompletną „fotografię” rea­lizowanych wzorów wydatkowania czasu. Chodzi więc także o    uchwycenie owych „rzadszych” zajęć, pojawiających się do­piero w dłuższych cyklach (nip. chodzenie do teatru, wizyta u lekarza, remonit mieszkania). Ze statystycznego punktu widzenia postulat ten można spełnić, jeśli zastosuje się tzw. rotacyjny dołbór próby. Ponieważ ta technika doboru próby została zasto­sowana zarówno w pierwszym, jak i drugim badaniu Głównego Urzędu Statystycznego, a także coraz częściej stosuje się ją w innych badaniach budżetu czasu, warto pokrótce omówić jej podstawowe zasady.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.

TECHNIKA DOBORU PRÓBY

Jak miałem Okazję pisać w innym miejscu , rotacyjną tech­nikę ddboru próby można określić jako losowy proces elimina­cji niektórych (lub wszystkich) starszych elementóiw próby, za­stępowanych przez losowo dobierane elementy nowe . Techni­ka rotacyjna polega więc na zgodnym z pewnymi regułami ma­tematycznymi „rozrzucie” elementów próby w danym odcinku czasu, przy jednoczesnym zachowaniu specjalnych relacji mię­dzy tymi elementami.Rotacyjna meitoda doboru próby jest szczególnie korzytśftna w tych wszystkich przypadkach, gdy bada się zjawiska podle­gające sezonowym wahaniom bądź kiedy istnieją uzasadnione podejrzenia co do tego, że badane zjawisko może ulegać nieregu­larnym, nagłym zmianom w czasie, a wyniki badania pragnie się uogólnić na pewien dłuższy odcinek czasu.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.

DZIĘKI TECHNICE BADAŃ

Dzięki tej technice można zatem wydłużać globalne okresy obserwacji, przy zachowaniu krótkich okresów obserwacji w od­niesieniu do poszczególnych respondentów. Na przykład w pierw­szym badaniu Głównego Urzędu Statystycznego globalny okres obserwacji obejmował 289 dni (od 15 września 1988 do 30 czerw­ca 1869), ale każda z wylosowanych osób rejestrowała swój roz­kład zajęć jedynie w ciągu jednej pełnej doby. Jak już wcześniej wspomniano, zastosowanie określonej tech­niki badawczej ma dość istotny niekiedy wpływ na precyzję empirycznego pomiaru zjawisk, związanych z g osp od ar owan t em czasem. Francuski metodolog, Claude Goguel, porównując rezul­taty osiągnięte drogą wywiadu swobodnego i autorejestracji, do­chodzi do następujących wniosków: „Jeśli chodzi o średnie cza­sy trwania czynności głównych, wyniki mało zmieniają się w zależności od użycia tej lub innej techniki.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.

METODA AUTOREJESTRACJI

W stosunku do tego, co otrzymuje się metodą autorejeistracji, metoda wywia­du nie poprzedzonego autorejestracją prowadzi, zdaje się, do lekkiego przeszacowania średniego czasu trwania długich czyn­ności (czas trwania snu powiększa się o kwadrans, czas pracy zawodowej wzrasta o 7 minut, a czas trwania prac domowych kobiet zawodowo biernych wzrasta o 7 minut) i odpowiednio do niedoszacowania średniego czasu trwania krótkich czynności (wię­kszość innych czynności, włączając w to prace domowe kobiet zawodowo czynnych). Skąd się biorą te rozbieżności? Główtnie z tego powodu, że podział doby przy metodzie wywiadu jest mniej ścisły niż przy metodzie autorejestracji: średnio 24 godzi­my doby, analizowane metodą autorejestracji, były podzielone na 3-0 elementarnych Okresów, podczas gdy przy wywiadzie spon­tanicznym otrzymywano tylko od 23 do 25 elementarnych okre­sów. [.. .]

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.

PORÓWNANIE PRÓB

Jeżeli porównuje się średnie czasy trwania czynno­ści towarzyszących, otrzymywanych dwiema metodami, ze zdzi­wieniem się stwierdza, że wywiad daje ok. godziny czynności towarzyszących mniej niż autorejestracja — dla średniej liczby czynności towarzyszących mniej więcej równych dla obu metod. |. . .] Zmniejszenie ogólnego czasu trwania czynności towarzyszą­cych, kiedy przechodzi >się z wywiadu do autorejestracji, wydaje się być związane z rozbiciem 24 godzin na większą liczbę elemen­tarnych Okresów w metodzie autorejestracji” .Przeprowadzona tutaj krytyka metod badawczych stosowa­nych w sferze gospodarowania czasem ilustruje fakt, iż w tym przypadku, podobnie zresztą, jak i w badaniach społecznych in­nego typu, formułowanie rzetelnych diaignoz społecznych jest przedsięwzięciem złożonym, narażonym na błędy i nieuniknione Uproszczenia w stosunku do zastanej rzeczywistości społecznej.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.