Category: Społeczeństwo, praca, czas

RODZAJ AKTYWNOŚCI

W konsekwencji jeden i ten sam rodzaj aktywności powinien być zaklasyfikowany — w za­leżności od kontekstu motywacyjnego — do różnych ogólniej­szych kategorii zajęć, bowiem w konkretnej sytuacji społecznej służyć on może zaspokojeniu różnych potrzeb.Kwestia ta dość poważnie ogranicza diagnostyczną wartość danych z badań buidżetu czasu, na co zwracał także uwagę P. Feldheim . Tak więc wielu socjologów odnosi się krytycznie do samej metody badań budżetu czasu, bowiem nie ujmuje ona wszystkich istotnych aspektów złożonej rzeczywistości społecz­nej, a niekiedy — wskutek nadmiernych uproszczeń — prowa­dzi ona do produkcji artefaktów. Autorzy ci nie negują wpraw­dzie przydatności badań budżetu czasu dla diagnoz społecznych, ale przestrzegają przed nadmiernym absolutyzmem tej metody badań.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.

UWAGA NA OGRANICZENIA

Do autorów takich należy m. in. belgijski socjolog, Claude Javeaux , który zwraca przede wtszystlkim uwagę na nastę­pujące ograniczenia badań budżetu czasu, a ściślej — poten­cjalne i najczęściej pojawiające się w praktyce obciążenia wskaź­nikowych funkcji danych z budżetów czasu:Respondenci muszą nazwać przejawy swo­jego zachowania i zaklasyfikować je do jakiejś — zazwyczaj szerszej kategorii zajęć. Zabieg ten — zwłaszcza w przypad­ku zachowań o charakterze intymnym lub zachowań nie apro­bowanych przez otoczenie społeczne respondenta — może być potencjalnym źródłem artefaktów.Subiektywne. Respondenci muszą ocenić czas trwania na­zwanych przez siebie zajęć. Subiektywna ocena upływu czasu za­leży w dużym stopniu od stosunku do wykonywanego zajęcia. Z reguły w przypadku zajęć dla respondenta nieatrakcyjnych pojawia się tendencja do przeceniania czasu trwania tych zajęć; trwają one w subiektywnym odczuciu dłużej niż w rzeczywi­stości.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.

WYNIKAJĄCE OGRANICZENIA

Ograniczenia wynikające z odmiennego cyklu podejmowa­nia .poszczególnych zajęć. Pewne typy zajęć pojawiają się w cyklu dobowym (np. sen), inne —- w cyklach dłuższych (tygod­niowych, miesięcznych czy rocznych). Z metodologicznych do­świadczeń wynika, że respondenci mają tendencję do zaniżania częstości pojawiania się i czasu trwania zajęć o cyklu najkrót­szym i równolegle — mają tendencje do zawyżania częstości po­jawiania się i czasu trwania zajęć o cyklach dłuższych (zwła­szcza wówczas, gdy chodzi o zajęcia społecznie aprobowane).Nie są to, rzecz jasna, wszystkie ograniczenia tej meitody ba­dań społecznych. Występują one jednak we wszystkich tego ty­pu badaniach, w zasadzie niezależnie od stosowanej techniki zbierania danych.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.

DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIE

Dotychczasowe doświadczenia wykazały jednak, iż rodzaj sto­sowanej techniki badawczej może — do pewnego stopnia — zredukować przynajmniej niektóre z tych ograniczeń. Dzieje się tak wówczas, gdy o doborze określonej techniki badawczej de­cydują jalsno określone wyznaczniki diagnozy społecznej (m in. określenie populacji, której dotyczyć ma diagnoza, stopień do­kładności ustaleń diagnostycznych, koszit badania itp.). Wyróż­nić można pięć ważniejszych technik badania budżetu czasu:autorejestracja, dokonywana przez respondenta w kwestio­nariuszu pocztowym (taką techniką posłużyli się m. in. P. Soro- kin i C. Q. Berger)autorejestracja, dokonywana przez respondenta w kwe­stionariuszu budżetu czasu, o którego sposobie wypełniania zo­stał respondent osobiście poinstruowany przez ankietera (Itaką technikę zastosowano m. in. w pierwszym i drugim maso­wym badaniu budżetu czasu, przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny).

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.

STANDARDOWY WYWIAD

Standardowy wywiad indywidualny, przeprowadzony za pomocą skategoryzowanego kwestionariusza, zawierającego serię pytań typu: „Czy wykonywałeś zajęcia?” i jeśli tak, to „od kie­dy do kiedy?”Problemem różnie rozwiązywanym w różnych badaniach jest okres obserwacji budżetu czasu respondenta. Najkrótszym o- kresem obserwacji jest jedna doba. Rozwiązanie takie zastoso­wano zarówno w pierwszym, jak i w drugim badaniu przepro­wadzonym przez Główny Urząd Statystyczny, a także we wspo- imiianych już niejednokrotnie międzynarodowych badaniach po­równawczych. Z badań krajowych najdłuższym okresem obserwa­cji ijjeden miesiąc) charakteryzowały się studia nad budżetem cza­su kolejarzy, zrealizowane przez A. LuszniewiczaZastosowanie określonego okresu obserwacji ma z diagno­stycznego punktu widzenia swoje wady i zalety, których wy­ważenie stanowi podstawę decyzji badacza o przyjęciu konkret­nego rozwiązania. Jak pisze E. K. Scheuch: „im krótszy jest okres obserwacji, tym bardziej dokładne — lub przynajmniej tym bardziej kompletne będą odpowiedzi, a zarazem im krót­szy jest czas między rejestracją zdarzenia a jego wystąpieniem, tym niższe są straty z pcrwodu zapominania [. . .]

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.