Category: Społeczeństwo, praca, czas

CZAS ZWIĄZANY Z PRACĄ

Czas związany z pracą zarobkową, w którym dominuje za­spokajanie potrzeb instrumentalnych, wzbudzanych motywacja­mi w kierunku zdobycia środków finansowych,czas obowiązków pozazawodowych, w których dominuje za­spokajanie potrzeb instrumentalnych, wzbudzanych motywacja­mi w kierunku zapewnienia odpowiednich warunków egzysten­cji we własnym gospodarstwie domowym (bez motywacji finan­sowych),czas wolny, w którym dominuje zaspokajanie potrzeb auto­telicznych. W tym ujęciu dane z budżetu czasu, opisujące czasowy aspekt ludzkich zachowań, przybierają postać pewnych wskaźników poftrzeb człowieka w kontekście jego środowiska domowego i po­żądam owego. Jeśli przyjfaiie się założenie, wyrażone w poprzed­nim rozdziale, że (podstawowym celem polityki społecznej jest zaspokajanie potrzeb człofwielka, a ściślej — tych kategorii po­trzeb, które w niedostateczny lub nadmiernie zróżnicowany spo­sób zaspókajane są poprzez działające mechanizmy ekonomicz­ne, to wyróżnione wyżej kategorie zajęć w budżecie czasu mają dość Motną wagę diagnostyczną.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.

WAGA DIAGNOSTYCZNA

Taką wagę diagnostyczną mogą mieć nip. informacje, że pew­ne rodzaje organizacji czasu pracy, uzasadnione z ekonomicz­nego punktu widzenia, wpływają na zbyt daleko posunięte ogra­niczenie czasu, wydatkowanego na zaspokajanie potrzeb biolo­gicznych, a zwłaszcza snu. Problemy te szerzej zostaną omówio­ne w następnym paragrafie. A. Szalai, dyrektor międzynarodowych badań budżetu czasu,, przeprowadzonych w połowie lat sześćdziesiątych w dwunastu krajach Wschodu i Zachodu, pisał: „Analiza dynamiczna danych budżetu czasu, badanie ściśliwości i ekspansywiności zużytkowa­nia czasu na rozmaite rodzaje działalności ludzkiej w pewnych granicach mogą dostarczyć wysoce charakterystycznych.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.

WSKAŹNIKOWE FUNKCJE

‚Wskaź­ników socjologicznych odnośnie do tego, jakie znaczenie badane gruipy lub warstwy społeczne przypisują określonym działaniom w życiu, w jakiej mierze oceniają je, potrzebują ich, krótko mó­wiąc: jakie wykazują zapotrzebowanie na tysiące sposobów wy­korzystania czasu życiowego” . Ten optymistyczny pogląd na diagnostyczne możliwości budżetu czasu jest kwestionowany przez wielu socjologów. Na przy­kład S. de Grazia stwierdza wprost, że „już teraz powinno być oczywiste, że ważność określonego zajęcia nie może być oce­niana na podstawie ilości przeznaczonego na nie czasu”. Inni socjologowie zwracają uwagę na nieuchronne obciążenia metodologiczne wszelkich agregacji poszczególnych zajęć w szersze ka­tegorie aktywności. Badania buidżetu czasu z reguły nie uwzględ­niają kontekstu motywacyjnego, jatki towarzyszy wydatkowa­niu czasu na określone zajęcia.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.

NIEZNAJOMOŚĆ KONTEKSTU

Nieznajomość tego kontekśtu zniechęca badaczy do przedstawiania danych z budżetu czasu w formie zagregowanej; ogranicza możliwości interpretowania budżetu czasu w kategoriach ogólniejszych typów aktywności. Zarazem owe ogólniejsze typy aktywności są — z teoretyczne­go punktu widzenia — dogodniejsze, bawieun można je trak­tować jako empiryczne wskaźniki pewnych generalnych pojęć teoretycznych (np. praca, uczestnictwo w kulturze, sfera obo­wiązków itp.).Jak pisze Philip E. Converse, istnieje szeroki rozziew pomię­dzy zarejestrowanym przejawem aktywności a jej ukrytymi funkcjami dla człowieka, który nadaje jej określone znaczenie istotność. Naprawa sprzętu w gospodarstwie domowym może być wynikiem dążenia do zamiany czasu wolnego na pieniądze zaoszczędzone w ten sposób z dochodów gospodarstwa domowe­go lub braku możliwości do zapewnienia dostatecznie szybkiej usługi z zewnątrz, hobby majsterkowicza, albo też kombinacji tych trzech ewentualności

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.

WYDATKOWANIE CZASU

A zatem czas wydatkowany nomi­nalnie na tę samą czynność może być wskaźnikiem zupełnie od­miennych zjawisk społecznych. W konsekwencji jeden i ten sam rodzaj aktywności powinien być zaklasyfikowany — w za­leżności od kontekstu motywacyjnego — do różnych ogólniej­szych kategorii zajęć, bowiem w konkretnej sytuacji społecznej służyć on może zaspokojeniu różnych potrzeb.Kwestia ta dość poważnie ogranicza diagnostyczną wartość danych z badań buidżetu czasu, na co zwracał także uwagę P. Feldheim . Tak więc wielu socjologów odnosi się krytycznie do samej metody badań budżetu czasu, bowiem nie ujmuje ona wszystkich istotnych aspektów złożonej rzeczywistości społecz­nej, a niekiedy — wskutek nadmiernych uproszczeń — prowa­dzi ona do produkcji artefaktów.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.