Category: Społeczeństwo, praca, czas

W RAMACH UKŁADU

W ra­mach drugiego układu czasu wolnego znalazły się takie zajęcia, dla których realizacji niezibędne jest istnienie pewnych lokal­nych, zinstytucjonalizowanych form organizacyjnych (np. dom kultury, obiekt sportowo-rekreacyjny, kino, teatr itp.). I wresz­cie w trzecim układzie czasu wolnego znalazły miejsce wszystkie te zajęcia, które wiążą się z odbiorem treści transmitowanych przez prasę, radio i telewizję.Jak wiadomo, trzeci układ czasu wolnego, a zwłaszcza jego najbardziej dynamiczny element — telewizja, wszedł do domi­nującego wzoru wykorzystywania czasu wolnego najpóźniej, ale też stosunkowo najszybciej stał się podstawowym składnikiem tego wzoru. Powstaje wobec tego pytanie, czy współcześnie na­dali obserwuje się tendencję rosnącej roili trzeciego układu czasu wolnego, czy też wzajemne proporcje dystrybucji czasu wolnego między owe trzy układy mają charakter ustabilizowany.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.

WE WSZYSTKICH KATEGORIACH

We wszystkich wyróżnionych tutaj kategoriach respondentów wystąpiło w porównywanym Okresie analogiczne zjawisko, a mianowicie: wzrost nakładów czasu na uczestnictwo w trze­cim układzie czasu wolnego. Tendencja ta najsilniej zarysowała się w populacji osób czynnych zawodowo. Wśród mężczyzn czyn­nych zawodowo uczestnictwo w trzecim układzie pod koniec lat sześćdziesiątych pochłaniało ok. połowy dziennego wymiaru cza­su wolnego, natamiast w 1976 r. już blisko 60°/o. Dane dotyczące osób czynnych zawodowo wykazały istnienie jeszcze jednego charakterystycznego zjawiska. Mianowicie wzrost dominacji trzeciego układu we wzorze wykorzystywania czasu wolnego w cyklu dobowym współwystępował z dość wy­raźnym spadkiem nakładów czasu na drugi układ i nieznacznym tylko spadkiem udziału pierwszego układu.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.

WZORY WYKORZYSTANIA CZASU WOLNEGO

Jednak dostępne da­ne nie pozwalają na formułowanie aż tak -kategorycznych wnios­ków, bowiem porównywany okres jest zbyt krótki. Analizowa­ne tutaj wartości empiryczne wskaźników budżetu czasu mogą byc potraktowane jedynie jako niezbyt jeszcze wyraźny symp­tom pewnych, możliwych w przyszłości przekształceń wzoru cza­su wolnego, realizowanego w cyklu dobowym. W świetle omawianych danych uzasadniona jednak wydaje się teza, że w cyklu dobowym osoby charakteryzujące się defi­cytem czasu orientują swoje zachowania przede wszystkim na trzeci układ. Interesujące jest w tym kontekście pytanie, czy analogiczne tendencje pojawiają się w cyklu tygodniowym. Dane ilustrujące wzory wykorzystania czasu wolnego według tygodniowego rytmu życia w znacznym stopniu potwierdzają poprzednio formułowane wnioski o wyraźnym związku pomię­dzy dominacją trzeciego układu we wzorze spędzania czasu wol­nego a zjawiskiem deficytu czasu.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.

WE WSZYSTKICH KATEGORIACH

We wszystkich trzech wy­różnionych kategoriach respondentów najmniej czasu wolnego zanotowano w typowy dzień powszedni, nieco więcej — w so­boty, a zdecydowanie najwięcej — w niedziele. Ta ogólna pra­widłowość wystąpiła w obu porównywanych badaniach budżetu czasu.Zarazem jednak materiał empiryczny zamieszczony w tab.  ujawnia istnienie dwóch dodatkowych prawidłowości:im mniej jest czasu wólnego, tym większą jego część wy­korzystuje się w ramach trzeciego układu;im więcej jest czasu wolnego, tym większą jego część wy­korzystuje się w ramach drugiego Układu.Wykorzystywanie czasu wolnego w ramach pierwszego ukła­du. jest natomiast w przybliżeniu stałe w tym sensie, że podobna jogo część (eik. 1/3) wiąże się z zachowaniami charakterystycz­nymi dla pierwszego układu, w zasadzie niezależnie od rzeczy­wistej ilości tego czasu w budżecie czasu.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.

CZYNNIK EKOLOGICZNY

Można by zresztą tę tezę odwrócić i stwierdzić, iż poziom dominacji trzeciego układu we wzorze czasu wolnego odzwierciedla stąpień urbanizacji środowiska, w którym jedno­stka przebywa. Jeśli spojrzy się z tego punktu widzenia na oma­wiane dane, to wówczas należałoby uznać udział trzeciego ukła­du we wzorze wykorzystywania wolnego czasu przez mieszkań­ców wsi za wskaźnik poziomu społecznej urbanizacji wsi, zjawi­ska niejednokrotnie omawianego w naszej literaturze socjologi­cznej .Być może jednak czynnik ekologiczny ma tutaj znaczenie po­średnie, natomiast bardziej bezpośrednich determinant należa­łoby poszukiwać w poziomie rozbudzenia indywidualnych po­trzeb i aspiracji z jednej strony oraz obiektywnych możliwości ich zaspokojenia z drugiej strony. Na przykład fakt, iż we wzo­rze mieszkańców wsi drugi układ czasu wolnego ma znaczenie marginalne jest prawdopodobnie w dużej części skutkiem zna­cznie uboższej — w porównaniu z miastem — sieci lokalnych instytucji czasu wólnego, a także słabo zróżnicowanej i mało atrakcyjnej oferty wypoczynkowej.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.